Naturbruksprogrammet

Naturbruk

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Naturbruk, såsom naturbrukets historiska utveckling, naturbrukets yrkesområden, naturens biologiska mångfald, naturbruksprodukter och naturbrukstjänster, miljöhänsyn och hållbar utveckling, arbetsuppgifter, arbetsmiljö och säkerhetsfrågor, lagar och bestämmelser, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara Skolverkets kunskapskrav.

 

Se del av boken i webbformat…»

Entreprenörskap

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Entreprenörskap. Bokens innehåll är identiskt med boken Entreprenörskap (ISBN: 978-91-984974-1-0), utöver att det finns avsnitt i varje kapitel som tar upp entreprenörskap ur ett specifikt naturbruksperspektiv. Boken tar bland annat upp entreprenörskapets betydelse för företag och samhälle, ledarskap och grupprocesser, ekonomisk planering, idéutvecklingsprocesser, projektmetodik, marknadsföring, mötesteknik och presentationsteknik, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara Skolverkets kunskapskrav.

 

Se del av boken i webbformat…»

Biologi 1

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Biologi 1, såsom ekologi och hållbar utveckling, genetik och arvsmassans uppbyggnad, evolutionen och naturvetenskapliga metoder om livets uppkomst och utveckling, biologins karaktär och arbetsmetoder, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara Skolverkets kunskapskrav.

 

Se del av boken i webbformat…»

Marken och växternas biologi

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Marken och växternas biologi, såsom jordarternas egenskaper, jordartsbildning och jordmånsbildande processer, vattnets kretslopp, växtnäringsämnen, fotosyntes, växters utvecklingsstadier, växters egenskaper och ärftlighet, mikroorganismer, aeroba och anaeroba processer, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara Skolverkets kunskapskrav.

 

Se del av boken i webbformat…»

Djurens biologi

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Djurens biologi, såsom etologiska grundbegrepp, beteendestudier, artbegreppet, djurriket, djurcellens och djurens byggnad, livsprocesser, mikroorganismer och virus, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara Skolverkets kunskapskrav.

 

Se del av boken i webbformat…»

Djurhållning

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Djurhållning, såsom tillsyn och skötsel, fodermedel och vattentillgång, arbetsrutiner och skötsel av djuranläggningar, stallklimat, hygien och smittskydd, arbetsmiljö och säkerhet, miljö- och djurskyddslagstiftning, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara Skolverkets kunskapskrav.

 

Se del av boken i webbformat…»

Djurvård

Inom djurens hälso- och sjukvård 1

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1, såsom djursjukdomar, medicinering, hygien, visitering, smärta, stress, lagar och etiska regler, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara Skolverkets kunskapskrav.

 

Se del av boken i webbformat…»

Djuren i naturbruket

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Djuren i naturbruket, såsom djurslag inom naturbruket, djurens betydelse i naturbruket, djurens användning för produktion, fodrets näringsinnehåll och kvalitet, produkter och tjänster från djur, hantering av naturbrukets djur, djurskyddslagstiftning och miljölagstiftning, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara Skolverkets kunskapskrav.

 

Se del av boken i webbformat…»

Hästkunskap 1 – 3

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Hästkunskap 1–3, såsom hästraser, hästars beteende, fodermedel och näringsbehov, häst-och stallskötsel, skador och sjukdomar, fortplantning och avel, hygien och smittskyddsarbete, arbetsmiljö och säkerhet, lagar och bestämmelser, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara Skolverkets kunskapskrav.

 

Se del av boken i webbformat…»

Sällskapsdjur 1 – 2

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kurserna Sällskapsdjur 1 och 2, såsom sällskapsdjurens historik och betydelse för människan, djurarternas beteende och naturliga livsmiljö, identifiering och namngivning, skötsel av sällskapsdjur, lagar och arbetsmiljö, hantering av djurfoder och avel, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara Skolverkets kunskapskrav.

 

Se del av boken i webbformat…»

Hundkunskap 1 – 3

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kurserna Hundkunskap 1 – 3, såsom hundraser och deras egenskaper, hundars beteende, hundars näringsbehov och anatomi, hantering av hundar, säkerhet vid arbete med hundar, reproduktion och uppfödning av hundar, djurskyddslagstiftning och skötsel av anläggningar, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara Skolverkets kunskapskrav.

 

Se del av boken i webbformat…»